Patent Tescil Hizmetleri


Patent Rüçhan Hakkı

Patent Rüçhan Hakkı için Başvuru sahibi, yararlanmak istediği patent rüçhan hakkını başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde talep eder. Bununla ilgili patent rüçhan hakkı belgesini, patent başvurusu tarihinden itibaren üç ay içerisinde vermediği takdirde patent rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılır.

Bir patent başvurusunda birden çok patent rüçhan hakkı talep edilebilir. Bu durumda, süre, talep edilen rüçhan haklarından en önceki tarihli olandan başlar. Bir veya birden çok rüçhan hakkı talebinde bulunulmuşsa patent rüçhan hakkı sadece patent rüçhan hakkının doğduğu başvuru veya başvuruların ihtiva ettiği unsurları kapsar.

Patent Tescil Yenileme İşlemleri

Patent Tescil Yenileme İşlemleri, Patent Mevzuatı gereğince koruma süresi sonunda olmamaktadır.

Patent Tescil Yenileme işlemi ilgili patentin geçerli olduğu koruma süresi olan; incelemesiz patentlerde 7 yıl, incelemeli patentlerde 20 yıl, boyunca başvuru tarihine istinaden her yıl bir kereliğe mahsus olmak üzere yıllık patent sicil kayıt yenileme işlemi olarak tanımlanmaktadır.

Koruma süresi boyunca devam eden bu yıllık patent tescil yenileme işlemi koruma süresi sonunda, 7 ya da 20 yıl sonunda sona ermektedir.

Yıllık Patent Tescil Yenileme Ücretleri her yıl Türk Patent Enstitüsü tarafından ilgili yılın Ocak ayında belirlenmekte ve ilgili Resmi Gazetede ilan edilmektedir.

Patentinin geçerliliğini devam ettirmek isteyen tescil sahibi, kendisi ya da varsa vekili tarafından patent tescil yenileme sürecini takip etmeli ve ilgili yasal süre içerisinde o yıla ait patent tescil yenileme ücretini ödemelidir.

551 sayılı Patent Koruma mevzuatı gereğince patent tescil yenileme işleminde yasal süre başvuru tarihinden önceki 6 ay içinde başlamaktadır ve bu süreçte patent tescil yenileme ücreti listede ilan edilen ücret olarak ödenmektedir.

İlgili tarihten 6 ay sonrasına kadar da cezalı olarak patent tescil yenileme ücreti ödemesi yapılarak patentin geçerliliği devam ettirilebilmektedir. Cezalı patent tescil yenileme ücreti yine ilgili yıla ait normal ücret üzerine eklenecek miktar doğrultusunda ödenmelidir. Cezalı sürenin sona ermesi ile patent yenileme ödeme yapılmaması halinde patentin geçerliliği düşmekte ve patent hükümsüz kabul edilmektedir.

Patent Devir İşlemleri

Patent Devir İşlemleri patent başvurusu veya patent tescili başvuru sahibi tarafından başkasına devir edilebilir.

Patent  Tescil devir işleminin Patent Siciline kayıt edilebilmesi için Türk Patent Enstitüsü tarafından istenen evraklar aşağıda belirtilmiştir.

1-) Devreden ve devralan tarafından karşılıklı noter huzurunda imzalanmış ve imzaları onaylanmış noter tasdikli patent devir sözleşmesi

2-) Patent Tescil belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa onaylı patent belgesi

3-) Patent devir ücret dekontu,

4-) Vekil adına düzenlenmiş vekâletname

Patent Tescil Devir işlemi Türk Patent Enstitüsü Patent siciline kayıt edilir ve yine Türk Patent Enstitüsü tarafından Patent Bülteni’nde ilan edilir.

Patent Devir Sözleşmesi

Patent Devir Sözleşmesi Her türlü gayrimenkul ve kıymetli kâğıtlar gibi, patent hakkı da mülk olarak değerlendirilmektedir ve  3.şahıslara satışı mümkündür.

Buluş/başvuru  sahibi patent başvurusunda bulunduğu yenilik esasları ve mevzuata uygun patent dosyası için, başvuru aşamasında ya da patent onayı aldıktan sonra patent belgesi için tüm haklarını bir başka şahıs/kurum/tüzel kişiliğe devir edebilmektedir.

Patent Devir Sözleşme işlemi, patent devir sözleşmesinin karşılıklı taraflarca noter huzurunda imzalanmasını ve imzalanan patent devir sözleşmesinin TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ siciline kaydedilmesi ile aktif hale gelmektedir. Patent Devir Sözleşmesi tarafların kendi aralarında yapacakları anlaşma şartları dâhilinde hazırlanmaktadır. Patent konusu buluşun piyasa değeri, patentin koruma süresi, patent onayı alıp almadığı vb. hususlar patent devir sözleşmesinde devir bedelini belirlemektedir.

Patent Devir Sözleşmesinin TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ siciline kaydedilmesini takiben sicilde yapılan devir işlemi 1-2 ay sürecinde tamamlanmakta ve patent devir alan tarafa kaydedilmektedir. Devir alan patent hakları ile birlikte mevzuatın gerektirdiği yasal takip ve ödemeleri de üstlenmektedir. Patent devir sözleşmesi, uluslararası patent olması halinde ve devir alan taraf/larla yapılacak mutabakat sonrasında uluslararası arenada da hazırlanarak ilgili ülkelerin mevzuatları gereği, öncelikle Uluslararası Patent siciline ve akabinde  diğer ulusal sicillere kaydedilmektedir.

Patent devir sözleşmesi hazırlanırken, karşılıklı tarafların anlaşmaları esastır. Noter onayı olmayan patent devir sözleşmeleri TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ tarafından kabul edilmemektedir. Şahıs adına yapılmış patent başvuruları/edinilmiş patent hakları ileride şahsın şirketleşmesi durumunda şirketine devir edilebilmektedir. Patent devir sözleşmesinde, Devir edenler, devir alan/lar, tam unvan ve açık adres bilgileri ile birlikte yer almalıdır. Devire konu patentin numarası, tarihi ile devir bedeli patent devir sözleşmesinde mutlaka bulunmalıdır.

Coğrafi İşaret Tescili

Coğrafi İşaret Tescili niteliği, tanınmışlığı, bilinirliği ve diğer üretime yönelik özellikleri ve ürün özellikleri ile bir alan, yöre, bölge veya ülkeye özgü, ilgili alan, yöre, bölge veya ülkeyle birlikte anılan işaretler olarak tanımlanmaktadır. Coğrafi işaretler, alan, yöre, bölge ve ülkeye göre ürün özellikleri ve üretime yönelik özellikleri doğrultusunda 2 ana başlıkta açıklanmaktadır.

Bunlar ; –  menşe adı –  mahreç işaretidir.

Menşe Adı;  * Coğrafi sınırları belirli  bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülke orijin ise ,
* Ürünün niteliği, tanınmışlığı, bilinirliği ve tüm özellikleri coğrafi sınırları belli yöre, alan, bölge veya ülke ve bu yöre, alan, bölgeye özgün doğa ve beşeri özelliklerden kaynaklanıyor ise
* Özellikleri ve niteliklerin sağlanması için üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamının kaynak olan yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda “menşe adı” olarak işaretlenmektedir.

Mahreç İşareti;  * Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölge orijin ise,
* Niteliği, ünü ve özellikleri ile ilgili bölge, yöre ve alan ile özdeşleşmiş ise,
* Özellikleri ve niteliklerin sağlanması için üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az bir tanesinin kaynak olan yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda mahreç işareti” olarak tanımlanmaktadır.

Genel olarak tanımlarsak,  Coğrafi işaret ürünün coğrafi kaynağını/orijinini gösteren ya da niteliğini oluşturan veya üretiminde kullanılan bir unsur, madde, motif, malzeme ya da usul sebebiyle sınırları belli bir alana, yöreye ya da çok özel durumlarda bir ülkeyle birlikte anılması ile o ürüne karşı talep artışı ve güvenli bir ürün olarak kabul edilmesini sağlayan bir işarettir demek doğru olacaktır. Bir yörenin, alanın, bölgenin veya ülkenin herhangi bir ürünü; örneğin meyvesi, taşı, madeni, yemeği, bitkisi, balı, halısı, kilimi, kumaşı, çinisi, ağacı vb. diğer yöre, alan, bölge veya ülkelerdeki benzerlerinden farklı olabilmekte ve ün kazanarak ilgili bölge, alan, yöre veya ülke ile birlikte anılabilmektedir.

Ürünlerin tanınmışlığı, bilinirliğinin ilgili yöre, bölge, alan veya ülke ile özdeşlemiş olması, ürüne karşı tüketicinin kalite ve güven duygusunu arttırmaktadır.  Ticari faaliyetlerde ilgili ürün diğerler benzerlerinden sınırları belli bir bölge, alan, yöre ve ülkeye orijinleşmesinden dolayı tercih sıralarında yukarılarda olmaktadır. Bu şekilde kalite ve güven unsuru olarak karşımıza çıkan coğrafi işaretlerin de tescillenmesi önemlidir.

Coğrafi İşaretler tanımında belirtildiği üzere hali hazırda ünlenmiş, tanınmış olmalarına karşın neden tescil gerekmektedir dersek bu soruya Coğrafi İşaret Tescilinin Amaçları başlığı ile cevap vermek uygun olacaktır.

Coğrafi İşaret Tescilinin Temel Amaçları : – Coğrafi işarete konu ürünün tüketici nazarında kalite ve güven unsurlarını kaybetmemesi için kalitesinin korunması ve standart üretiminin sağlanması ve – Coğrafi işarete konu olan ürünü üreten üreticilerin tescil haklarından yararlanmasının sağlanmasıdır.

555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre coğrafi işaret başvurularını; 

a) Ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler,
b) Tüketici dernekleri,
c) Konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşlar yapabilirler.

Entegre Devre Topografya Tescili

Entegre Devre Topografya Tescili elektronik kullanıma yönelik olan veya benzer diğer işlevlerde bulunmak üzere dizayn edilmiş, aktif elemanı en az bir adet bulunan ve malzeme içerisinde ve veya üzerinde ara bağlantılarının tamamının veya bir kısmının bir araya getirildiği ara ürün ya da nihai bir üründür.

Entegre Devre Topografyası ise malzeme içerisinde veya üzerinde bir araya getirilmiş ara bağlantılardan oluşan ara ürün ya da son formdaki nihai ürünü oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini göstermektedir.  Üretime yönelik tasarlanmış, hazırlanmış ve sabitlenmiş görüntüler dizisi olarak da tanımlanabilmektedir. Diziyi oluşturan görüntüler de yüzeyinin tamamının veya bir kısmının üretim aşamalarındaki görünümüdür.

Entegre Devre Topografyanın dayandığı içerik, işlem süreci, sistem, teknik veya topografyanın kendisi dışında topografyada sabitlenmiş bilgiye uygulanmaması entegre devre topografyası başvurularında önemli noktalardan biridir. Entegre Devre topografyasının en önemli unsuru orijinal olmasıdır. Orijinallik derken belirtilmek istenen, entegre devre topografyasının tasarımcısının kendi özgün yaratıcılığına bağlı çalışması olması ve diğer entegre devre üretici ve entegre devre topografyası tasarlayıcıları tarafından bilinmemesi durumudur.

Entegre Devre üreticileri ve tasarımcıları tarafından halihazırda bilinen ve kullanılan en az bir aktif elemanın ve ara bağlantıların bir araya getirilerek düzenlenmesi ile tasarlanmış entegre devre topografyası için, bir araya getirildiği son şeklinin tamamının inceleme ve değerlendirilmesi sonucu orijinallik taşıması şartını yerine getirmesi durumunda entegre devre topografyası korumasına konu olarak hak talep edilebilmektedir.

Entegre devrede üzerinde bir yenilik var ise ve bu patent mevzuatı doğrultusunda patent ve veya faydalı model konusu olabilecek buluşlardan ise buluşu kapsayacak şekilde patent veya faydalı model belgesine veya özgün tasarım olarak endüstriyel tasarım tesciline de konu olabilmektedir. – Koruma altına alınan entegre devre topografyasının tamamının veya bir kısmının, bir entegre devre içinde yer alması ya da çoğaltılması (Orijinal olmayan parçaların çoğaltılması durumu dışarıda tutulmak şartıyla)

– Koruma altına alınan bir entegre devre topografyasının, korunan entegre devre topografyasını içeren bir entegre devrenin veya çoğaltılmış entegre devre topografyasını içeren ürünün ithal edilmesi, ticari faaliyete konu olması, satışı veya ticari amaçlı dağıtılması haklarını tescil edilmiş bir entegre devre topografyası belgesi hak sahibine sağlamaktadır.

Entegre devre topografyası belgesi ile sağlanan koruma hakkı, entegre devre topografyacısı tasarımcısına veya onun hukukî haleflerine ait olup, entegre devre topografyasının çok üyeli bir ekip tarafından tasarlandığı durumlarda, özel bir sözleşme olmaması durumunda, entegre devre topografyası belgesi ile sağlanan koruma hakkı ekibin tüm üyeleri tarafından kullanılmaktadır.

Entegre devre topografya belgesi ile sağlanan koruma hakkı başvurunun yapıldığı tarihte başlamaktadır. Koruma hakkının sona ermesi, başlangıç tarihinden itibaren 10 yıl olup, bu süre 10 yıllık sürecin tamamlandığı takvim yılı sonunda bitmektedir.  Entegre Devre Topografya Tescilinin halka mal olduğu kabul edilmektedir.

Gizlilik gerektiren şartlar oluşması haricinde, Entegre devre topografyası, ticari olarak faaliyete konu edilmemiş ise ve tasarlandığı tarihi takip eden on beş yıl içerisinde Türk Patent Enstitüsü’ne tasarımcısı tarafından bir başvuru gerçekleşmemişse entegre devre topografyasını koruma hakkı talep edilememektedir.

Türkiye’de Entegre Devre Topografyası Başvurusunda Bulunabilecek Başvuru Sahipleri ; 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

2- Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet eden ve sanayi ve ticari  faaliyetler gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler ,

3- İlgili uluslar arası anlaşma hükümlerinin uygulanması doğrultusunda başvuru hakkına sahip kişiler,

4- Ayrıca Karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen entegre devre topografyası koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek ve tüzel kişiler  olabilmektedir.

Patent Verilerek Korunan Buluşlar

Patent Verilerek Korunan Buluşlar ilgili başlıklar altında aşağıda belirtilmiştir.

Tarım dâhil sanayinin her alanında yenilik, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilirliği tanımlanan kimyasal maddeler ve usuller dâhil buluşlar patent verilerek korunan buluşladır. Patent verilerek korunan buluşların 3 ana şartın sağlanması gerekmektedir;

  • yenilik Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluş yenidir.

Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.

  • Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar/kolay bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.
  • Sanayiye Uygulanabilir Olması  Buluş, tarım dâhil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.