Marka Tescil Hizmetleri


Marka Takip ve Koruma İşlemleri, marka başvurusu yapılmasını takiben başlamaktadır. Başvurunun Türk Patent Enstitüsü tarafından incelenmesi, ilan edilmesi, ilan süresi sonundan itiraz olup olmaması, tescil kararının verilmesi ile tescil belgesinin hazırlanması 8-12 ay içerisinde tamamlanmaktadır.

Marka Takip ve Koruma İşlemi,  başvuru tarihi itibariyle 10 yıllık koruma süresi boyunca her ay aynı/benzer marka sorgulaması ile izlenerek yapılmakta ve marka sahibine yazılı ve elektronik ortamlarda bildirimlerde bulunulmaktadır.Markanın aynı veya benzerinin tespit edilmesi halinde marka sahibine bildirilmesi ve itiraz süreci ile koruma işlemini tamamlamaktadır.

Marka Tescil Aşaması ve Süreci

Marka Tescil Aşaması ve Süreci ‘ne geçilmeden önce ön araştırma ve marka sorgulamasının yapılması marka için önemlidir.Benzerlik taraması yapılan ve tescillenebilirlik derecesine sahip ibareler için sektörlerine uygun olarak belirlenmiş mal ve hizmet sınıflandırması yapılmak suretiyle ve bu sınıflandırmaya göre Türk Patent Enstitüsü tarafından belirlenmiş ücretlerin ödenmesini takiben firmanın kullanmak üzere hazırladığı marka logosu veya marka sloganı için elden ya da online olarak başvuru yapılmaktadır.

Marka başvurusu yapıldıktan sonra Türk Patent Enstitüsü nezdinde inceleme sürecine dahil edilmektedir. Yaklaşık 5-6 aylık inceleme süreci tamamlandığında herhangi bir olumsuz karar olmaması halinde marka başvurusu için ilan aşamasına geçilmektedir. İlan süresi 3 ay olup, 3. şahıslarca marka ilan aşaması sürecinde itiraz edilebilecektir. İtiraz aşaması olmaması durumunda marka tescil aşamasına geçilmekte ve marka tescil belgesi hazırlanmaktadır.

Marka başvurusu inceleme aşamasında olumsuz karar verilmesi ya da ilan aşamasında itiraz olması halinde marka başvurusu sahibinin itiraz ve kararlara karşı itiraz hakkı doğmaktadır.

Kaç Çeşit Marka Vardır ?

TİCARET MARKASI Bir işletmenin ürünlerini diğer işletmelerin ürünlerinden ayırt etmeye yarayan şekil, harf, kelimelerden oluşan ibareler ticaret markası olarak tanımlanmaktadır. Nice Sınıflandırmasında 01 – 34. Sınıflar dahilinde tescillenen markalar Ticaret Markası olarak kabul edilmektedir.

HİZMET MARKASI Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan kelime, logo, şekil, harf, rakamlardan oluşan ibareler hizmet markası olarak tanımlanmaktadır. Nice Sınıflandırmasında 35 – 45. Sınıflar dahilinde tescillenen markalar Hizmet Markası olarak kabul edilmektedir.

ORTAK MARKA Üretimi, ticari faaliyeti ve/veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan kelime, logo, şekil, harf, rakamlardan oluşan ibareler ortak marka olarak tanımlanmaktadır. Gruba dahil işletmelerin ürünlerini ve/veya hizmet faaliyetlerini diğer işletmelerden ayırt etmeye yarar.

GARANTİ MARKASI Marka sahibinin kontrolü dahilinde birden fazla işletme tarafından o işletmelerin üretim usullerini ortak özelliklerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan kelime, logo, şekil, harf, rakamlardan oluşan ibareler Garanti markası olarak tanımlanmaktadır. 

SES MARKASI Bir başvurunun ses markası başvurusu olarak değerlendirilebilmesi için, öncelikle tescili talep edilen işaretin bir “ses markası” olduğunun başvuru dilekçesinde açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Ses markası talebinin açık bir şekilde belirtilmemesi halinde, ilgili başvuru geleneksel marka (şekil/kelime) olarak değerlendirmeye alınır (bu durumda herhangi bir “ses” işareti için koruma elde edilemez) veya başvuru sahibinden marka başvurusuna konu ettiği “işaret” in ne olduğunu açıklaması istenir.

KOKU ve TAT MARKASI Enstitü tarafından koku ve tatların çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme şartını (grafik gösterim) yerine getiremediği kabul edilmektedir.

RENK MARKASI Tek renkten oluşan markaların grafik gösteriminde geçerli olan “açıklık, kesinlik, müstakil, kolay erişilir ve anlaşılır olma, dayanıklılık ve objektiflik” kriterleri renk kombinasyonlarının grafik gösteriminde de geçerlidir. Renk kombinasyonunun ilgili mal ya da hizmetler için ilgili sektörde yaygın kullanımının bulunup bulunmadığı, ilgili mal ya da hizmetler için işlevsel bir niteliğinin bulunup bulunmadığı, renklerin sadece dekoratif birer unsur olarak algılanıp algılanmadığı ürünün kaynağını gösterme niteliği açısından ilgili tüketici kitlesi üzerinde ilk bakışta bıraktığı etki ve izlenim ayırt edicilik niteliğini belirleyici kriterlerdir.

HAREKET MARKASI Hareket markalarında ayırt edicilik kriteri her bir somut olayın özel şartlarına göre değerlendirilir. Değerlendirmede hareketin ilgili tüketici çevreleri tarafından marka olarak algılanabilir olup olmadığı, ilgili hareketin tescili talep edilen mal ve hizmetlerin ticari kaynağına (üreticisi ya da sunucusuna) işaret etme fonksiyonunun bulunup bulunmadığı hususları dikkate alınır. Bu niteliklere sahip bulunan başvuruların ayırt edici olduğu kabul edilir.

Marka Slogan Tescili

Marka Slogan Tescili Doğru seçilmiş bir marka ürün ve hizmetin tüketiciye ulaşmasında en önemli köprüdür. Markası ile tanınan ürün ve hizmet tüketicinin tercihinde etkin rol oynamaktadır.

Ürün ve hizmetin algılanmasını kolaylaştıran ve ürün ve hizmetin kalitesini ortaya koyan marka; ad–soyad, kelime, işaret, kısaltma, rakam, renk, logo ve bunların kombineleri ile oluşturulmaktadır. Tüketicinin görsel algısına hitap eden “kelime, işaret, rakam, renk” ve bunların kombinleri’nin yanı sıra sessel algı, kulakta bıraktığı izlenim de bir marka için önemlidir. Akılda kalıcılığı pekiştirmekte, altını çizmektedir. Bu da doğru slogan tercihi ile olmaktadır. Firma öncelikle markasıyla sonra sloganıyla zihinlerde kalıcı olur. Markanın bilinmesi, tanınması, kitlelere ulaşması reklam, tanıtım faaliyetlerinde “SLOGAN” kullanımı ile tüketicinin algısında yer edinmesi kolaylaştırılmakta ve görsel etiketten daha güçlü bir izlenim oluşturmaktadır.

Marka Yenileme İşlemleri

Marka Yenileme İşlemleri başvuru tarihi itibariyle 10 yıllık koruma süresi bulunan marka bir sonraki 10 yıl için yenileme işlemine açıktır. Marka yenilemesi başvuru sahibi ve takip eden marka vekili tarafından ilgili yıl için TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ ‘nce belirlenen marka yenilemesi ücreti ödemesi yapılarak bir sonraki 10 yıl için koruma süresi uzatılmaktadır. Marka Tescil Belgesi Yenileme işlemleri  her 10 yılda bir süresiz olarak yenilenebilmektedir.

Marka Lisans İşlemleri

Marka lisans işlemleri,  marka sahibi tarafından marka başvurusu ve /veya marka tescilinde, 3. şahıslara belli bir süre için verilen kullanım hakkını tanımlamaktadır. Marka lisans işlemi; inhisari lisans ve inhisari olmayan lisans olarak 2 şekilde uygulanabilmektedir.

Marka İnhisari Lisans İşlemi; Marka başvuru ve/veya marka tescili üzerinde tek bir kişi/kuruma kullanım hakkı verilmesi inhisari lisans olarak tanımlanmaktadır. Marka sahibi marka üzerindeki hakkını açık tutmadıkça kendisi de markayı kullanamaz.

Marka İtiraz İşlemleri

Marka Yayına İtiraz İşlemleri ; Marka İtiraz İşlemleri marka başvurusunun yada marka tescilinin öncelik hakkı doğrultusunda Türk Patent Enstitüsü tarafından her ay yayınlanan Marka Bültenlerinde ilan edilen ve marka vekili tarafından özel marka programı ile tespit edilen marka başvurularına karşı marka itirazları yapılmaktadır. 3 aylık ilan süresi içerisinde 3. şahıslarca yapılacak marka yayına itirazları işlemi TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ Marka itirazları uzmanı tarafından yaklaşık 5 ay incelenmekte ve itiraz yapılan marka başvurusunun reddedilmesi ya da tescil edilmesine karar verilmektedir.

Marka Yayına İtirazın Yeniden İncelenmesi ; İlan edilen marka başvurusuna yapılan itirazın TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ tarafından reddedilmesi durumunda karar tarihi itibariyle 2 ay içerisinde marka yayına itirazın yeniden incelenmesi talep edilmektedir. Bu marka itirazları TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULUNCA değerlendirilmektedir.

Marka Karara İtiraz İşlemleri ; Marka başvurusunun TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ tarafından reddedilmesi ya da kısmi kabul edilmesi durumlarında verilen red/kısmi kabul kararlarına karşı da marka başvurusu sahibinin itiraz hakkı doğmaktadır. Bu marka itirazları TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULUNCA değerlendirilmektedir. Marka İtirazlarının yeniden incelenmesi sonucunda verilen kararların bozulması için Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili Mahkemelere başvurulmaktadır.

Marka İtirazlarına Karşı Görüş İşlemleri ; Marka başvurusuna itiraz edilmesi durumunda, marka başvurusu sahibinin  marka itirazının incelenmesi süreci içerisinde görüş verme hakkı bulunmaktadır.

Marka Devir İşlemleri

Marka Devir İşlemleri, başvuru ve/veya tescilli markaların sahibi tarafından 3.şahıslara hak ve yetkilerinin devredilmesi olarak tanımlanmaktadır. Marka devir işlemi marka başvurusu yada tescilli markanın tüm hak ve yetkileri ile olabildiği gibi, kısmi olarak belirli ürün ve/veya hizmetler için devri ve markanın belirlenmiş hissesinin devri şeklinde de gerçekleşebilmektedir. Devir alan ve devir eden taraflarca noter kanalıyla hazırlanan ve karşılıklı imza edilen sözleşmenin Türk Patent Enstitüsü’ne dosyalanmasını takiben sicile kaydedilmesi ile tamamlanmaktadır.

Marka Hakkına Tecavüz Durumları

a) Marka sahibinin izni olmaksızın markayı kullanmak.

b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.

c) Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için gümrük bölgesine yerleştirmek, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak veya ticari amaçla elde bulundurmak.

d) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu akları üçüncü kişilere devretmek.

Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Marka koruması olan eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıran kişi hakkında (1) bir yıldan (3) üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde satmak, devretmek, kiralamak veya rehin etmek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hüküm olunur.

Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır. Marka sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının ikametgâhının olduğu veya suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemedir. Davacının Türkiye’de ikamet etmemesi halinde, yetkili mahkeme, sicilde kayıtlı vekilin iş yerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmişse, Enstitünün merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.

Tanınmış Marka İşlemleri

Genel olaraktanınmış markalarbir kişiye veya girişime, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım şeklinde tanımlanabilir.

Tanınmış Marka İşlemleri, tanınmış marka statüsü talep eden marka sahibince hazırlanacak  tanınmış marka kriterleri esas alınmak suretiyle başlatılmaktadır. Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, markanın halk tarafından tanınmışlık düzeyini, markanın herkes tarafından bilinirliğini, markanın, malın potansiyel ve fiili kullanıcılarının da ötesinde ulaşmış olduğu genel tanınmışlık düzeyini aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirir ve nihai kararı yayımlar. Tanınmış marka işlemleri bu şekilde tamamlanmaktadır.

Marka Mal ve Emtia Listesi

Uluslararası Nice Anlaşması doğrultusunda marka tescili hususunda firmaların/şahısların/marka sahiplerinin faaliyetlerini / sektörlerini / ürün ve hizmetlerini belirlemek ve marka tescil başvurusunu bu kodlamalarla yapmasını sağlayan mal ve hizmet listesi kullanılmaktadır.

01-34. sınıflar ticaret markası olarak kabul edilen ürün gruplarını  35. – 45. sınıflar hizmet markası olarak kabul edilen hizmet gruplarını Belirtmektedir. Marka başvurusu ücretleri bu mal ve hizmet sınıfları doğrultusunda hesaplanmaktadır.