Yapı Malzemeleri Ürün Belgelendirme


Yapı Malzemesi örneğin betonda kalite standardları ve ortak dünya ilkelerine uyularak üretim yapılıdğını gösterir. Bu sayede üretilen ürünler hem dayanıklı hem de kaliteli ürünlerdir. Bu ürünler tüm Avrupa ülkelerinde satılır. Bu ürünlerin dümya pazarında yerü çok büyükütr.
Ce belgesi bir kalite kanıtı niteliğinde belgedir. Bu belgenin varlığı üretici firmanın üretim şartları içerisinde ne kadar dikkatli ve ölütlü davrandığının bir göstergesidir. Bu CE Belgesi temel bir belgedir.Aynı zamanda bu belge açıklayıcı bir belgedir. Eğer ki firmalar bu ortak standartlardan faydalanmazsa müşteri potansiyelleri ve memnuniyeleri çok azalır.
Bu nedenle tüm firmaların artık bu ortak kalite standardına uyum sağlaması gerekir. Yoksa firmalarağır darbeler yaşar ve günümüz ticaret hayatına uyum sağlayamaz.Bu belgeyi edinmek içni firmalara özel hizmetler sunan danışmanlık hizmetleri veren kuruluşlar da vardır.Bu kuruluşlar örneğin yapı malzemeleri üreten bir firmanın bu üretim esnasında kalite ve kontrol kurallarına uyup uymadığını gözlemler ve bu kurallara uymasını ve ardından bu belgeyi almasını sağlmaya çalışır. Bunlar yön gösterici kuruluşlardır.
Yapı Malzemesi CE Belgesi yapı malzemelerinin üretimi esnasında bir kalite kanıtı olarak gösterilen bir belgedir. Bu belge ile üretilen malın kalitesi belirlenir. Böylece üretilen mallar daha rahat pazarlar bulur ve daha kolay bir şekilde satışı yapılır.Bu belgeyi almak için ürünün bazı koşulları sağlıyor olması gerekir. Bu ilkelerden bir kaçı hijyen, çevre ve sağlık konsunda önlemler alınmış ve önemsenmiş bir ürün olması, yangın emniyeti sağlaması, gürültüden koruma, enerji ve ya ısı ve benzeri konularda tasarruf yapma ve her türlü güvenlik ve emniyetten tam not alma gibi ilkelerdir.
Bunlar ok önemlidir. Belge lmak ve kalitenizi kanıtlamak için bunlara dikkat etmeniz lazım. Bu yapı malzemeleri içine ise inşaat sektöründe kullanılan malzemeler girer. .Bu belgeyi ve ya simgeyi ürünlerin üzerinde gören tüketiciler bu ürünün kaliteli ve belli standardlara uygun üretildiğini anlat ve müşteri profili buna göre şekillenir. Bu belge bir garanti vermese dahi ürünün kalitesini ve Avrupa standardlarına uygun olduğunu kanıtlar.Ürüne etiketleme Ce sembolü ekleme ve benzeri bir çok işlem danışman firmalar sayesinde yapılır.
Danışman firmalar yol gösterici ve direktif gösterici olarak adlandırılır.Yapı Malzemesi Ce Belgesi artık ülkemizde de önem verilen bir noktaya geldi. Düşük riskli ürünlerin üretimi esnasında kabul gören teknolojiye ve üretim şartlarına göre üretilmiş olduğuna dair bir ibare yerleştirilmesi CE Belgesi alması gereğini ortadan kaldırır.Diğer ürünler için böyle bir şey söz konusu değildir. Bu belgeyi almak için firmalar özel ekipler ile denetime tabi tutulur. Ticaret ve endüstri hayatında çok önemli bir belgedir.

Yapı Malzemesi Direktifi: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, yapı işlerine ilişkin temel gereksinimler açısından yapı malzemelerine uygulanacak kuralları kapsar. Yapı Malzemeleri: Binalar ve diğer Yapı mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacı ile üretilen bütün malzemeleri

27 Haziran 1991 tarihinden itibaren, 89/106/EC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (Construction Products Directive) Üye Ülkelerde zorunlu olmuştur. 8 Eylül 2002 de Türkiye de Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/AT) olarak yayınlanmıştır ve zorunlu hale gelmiştir.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamına giren bir ekipmana CE işareti vurulabilmesi için harmonize standartların yada Avrupa Teknik Onay Kılavuzlarının yürürlükte olması gerekmektedir. Harmonize standartlar ve ATOK olmadan bir ürün yapı malzemesi de olsa CE işaretleme yapılamaz.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde ürün gruplarına göre tüm uygunluk değerlendirme sistemleri Konsey Kararları ile tanımlanmıştır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde 4 Sistem Tanımlanmıştır. Bu sistemlerde Üreticinin ve Onaylanmış Kurumların görevleri ayrı ayrı tanımlanmıştır.

Uygunluk Değerlendirme Süreci :
Uygunluğun Belgelendirilmesi (Uygunluk Beyanı ile birlikte)
SİSTEM 1 & 1+ seviyesindeki ürünler için;
Malzemenin başlangıç tip testi; fabrika ve FÜK’ün ilk tetkiki; FÜK’ün devamlı gözetimi;
alınan numunelerin deneyi.

SİSTEM 2 & 2+ seviyesindeki ürünler için;
FÜK’ün belgelendirilmesi; FÜK’ün devamlı gözetimi, değerlendirilmesi ve onaylanması.
SİSTEM 3 seviyesindeki ürünler için;
Malzemenin (onaylanmış laboratuar tarafından) başlangıç tip testi.

SİSTEM 4 seviyesindeki ürünler için; Onaylanmış kuruluşa gerek yoktur, tüm görevler üreticinindir.

Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri :
(a) Onaylanmış kurum yada üretici tarafından ürünün ilk tip testinin yapılması;
(b) Onaylanmış kurum yada üretici tarafından önceden belirtilen test planına göre fabrikadan alınan numunelerin test edilmesi ;
(c) Onaylanmış kurum yada üretici tarafından fabrikadan , pazara sunulmuş ürünlerden yada inşaat bölgesinden alınan numuneleri denetim-test edilmesi ;
(d) Onaylanmış kurum yada üretici tarafından gönderilmek üzere hazır bekletilen yada gönderilmiş partiden alınan numunelerin test edilmesi ;
(e) Üretici tarafından Fabrika Üretim Kontrolünün sağlanması;
(f) Onaylanmış kurum tarafından fabrika ve fabrika üretim kontrolünün ilk denetimi ;
(g) Sürekli gözetim , Onaylanmış bir kurum tarafından fabrika üretim kontrolünün denetlenmesi ve sorgulanması

Başlangıç Tip Testleri :
Teknik dokümanlarda tanımlanan tüm testlerin gerçekleştirilmesidir. Bu testler ile ürünün kullanım için uygunluğu değerlendirilmez. Ürün performansının teknik dokümanlarda açıklanan özellikler ile karşılaştırmasını gösterir.
Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK) : Üretici tarafından uygulanan sürekli iç üretim kontrolüdür. Yapı Malzemelerinin teknik dokümanlara uygun olarak üretildiğinin üretici tarafından güvence altına alınmasıdır. Üretici tarafından benimsenmiş tüm koşulların ve gereksinimlerin prosedür ve politikalar şeklinde dokümante edilmesidir.
Bu dokümantasyon kalitenin nasıl sağlandığını, ürün özelliklerinin nasıl sağlandığını ve operasyonların nasıl kontrol edildiğini gösterir.

Numunelerin Test-Denetimi :
Ürün uygunluk belgelendirmesi için (Örnek Sistem 1+) Onaylanmış Kurum yada Üretici tarafından İnşaat Sahasından, Fabrika Alanından yada Satış Merkezlerinden alınan numunelerin test-denetimidir.
Numune test-denetimi ilk tip testine göre test edilir ve beyan edilen gereksinimlere uygunluk incelenir.

Yapı malzemeleri yönetmeliğin EK I’inde yer alan Temel Sağlık ve Güvenlik Gereksinimlerini karşılamalıdır.
Mekanik Dayanım ve Denge
Yangın Emniyeti
Hijyen, Sağlık ve Çevre
Kullanım Emniyeti
Gürültüden Korunma
Enerji Tasarrufu ve Isı Tutma