TSE Belgesi


Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl  olan belgedir.


TSE Belgesinin Yararları Nelerdir?

 • Maliyette düşüş- ticarette artış,
 • Pazara ulaşmada kolaylık,
 • Pazarda hız,
 • Tüketici nezdinde güven,
 • Güvenli ürünün garantisi,
 • Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj,

Türk Standardlarına Uygunluk Belgelendirmesi nasıl yapılır?

 • Üre
  tim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,
 • İlgili Standardın öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir,
 • Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi verilir.

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesinin devamlılığı nasıl sağlanır?

 • Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden ve/veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır.
 • Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder.


Başvuru aşamasında TSE Belgelendirme Yönergesi, ilgili Usul ve Esaslar, Prosedürler ve ilgili Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgesini incelemeniz gerekmektedir.

Online başvuru tamamladıktan sonra, aşağıdaki formları imzalı ve doldurulmuş olarak, ekleri ile birlikte ilgili müdürlüğümüze iletmeniz gerekmektedir.

Başvurular için aşağıdaki formlar doldurulacaktır (Elektroteknik Sektörü Hariç);

 • Ürün Belgelendirme Başvuru Formu
 • Hizmet Sözleşmesi
 • Belgelendirme Öncesi Üretim Yeri İncelemesi İçin Bilgi Formu
 • Ayniyet Beyanı  ( Ayniyet beyanı Gıda Sektörü için doldurulmayacaktır.)


Elektroteknik sektörü için başvuru formları;

 • Ürün Belgelendirme Başvuru Formu
 • Hizmet Sözleşmesi
 • Üretim Yeri İncelemesi Bilgi Formu
 • Ayniyet Beyanı

Bu rehber, TSE Tarafından  sunulan Ürün Belgelendirme hizmetlerinden faydalanmak isteyen kuruluşlara ; başvuru şartları ve dökümanları hakkında açıklayıcı bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.


Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEMarkası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.


Ürün belgelendirme talebiyle Ürün Belgelendirme Merkezi’ne yapılacakbaşvurularda aşağıdaki dokümanların ibraz edilmesi gereklidir.

A - Başvuru Formu
B - Ek İdari Dokümanlar
a) Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge.
b) Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri(Noter tasdikli),
c) Marka tescil belgesi. Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde.
d) Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluşbirbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme(Noter tasdikli),
e) Avans dekontu
f) Sektöre özel mevzuat şartlarının yerine getirildiğine dair, noter onaylı izin belgeleri suretleri
g) Gerçek üreticinin Türkiye ve KKTC dışında olması halinde, Başvuru Sahibinin gerçek üretici tarafından yetkilendirilen Türkiye‟de yerleşik yasal temsilci ve/veya ithalatçısı olduğunu gösteren yazı


BAŞVURU FORMU HAKKINDA 

A - Başvuru Formu Başvuru formu başvuru sahibi kuruluş tarafından doldurulacaktır.
Belge talep eden kuruluş adına yapılacakbaşvuruların “Yetkili Temsilci” aracılığı ileyapılması durumunda başvuruyu yapacak yetkili temsilcinin, belge talep eden kuruluş adına yetkili olduğuna dair noter tasdikli “Yetki Belgesinin” ibraz edilmesi gerekir.
Bir Başvuru Formu ile sadece bir standard , tescilli marka ve bir üretim yeri için başvuru yapılabilir.
(örnek: çamaşır makinası, buzdolabı... vs)
Aynı üretim yerinde üretilmekte olup aynıözellikleri taşıyan, ancak farklı tescilli markalarla piyasaya arz edilen ürünleri ayrı başvuru formunda belirtilmelidir. Ancak bu durumda, bu ürünlerin aynı özelliklere sahip olduğu, başvuru sahibi kuruluş tarafından “Ayniyet Beyanı” ile beyan edilmelidir.

ÖNEMLİ NOT
1-)Başvuru formu ve ekleri okunabilir olmalıdır.
Başvuruya ait dokümanları TSE ÜBM‟ye elden teslim ediniz veya kayıtlı bir posta veya kargo ile gönderiniz. ( e imzanız varsa gerek yoktur.)
2-)Başvuru Sahibi Kuruluş adına bu formu imzalayan yetkili şahıs, aynı zamanda bu formda verilen bilgilerin doğruluğunu da teyit etmektedir. Bu sebeple, formdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek imzalayınız.Formda verilen bilgilerin hatalı veya yanlış olmasından doğacak sorumluluk başvuru sahibi kuruluşa ait olacaktır.
3-)Başvurularda kullanılacak olan dil Türkçe veya İngilizcedir.Dokümanların Türkçe veya İngilizce‟nin dışında
bir dilde düzenlenmesi halinde, söz konusu dokümanlar ilgili ülkedeki veya Türkiye‟dekiyerleşik yeminli bir tercüman vasıtasıyla
Türkçe‟ye çevrilmiş olmalı ve tercüme dokümanlar, orijinal dokümanlar ile birlikte verilmelidir.

EK İDARİ DOKÜMANLAR HAKKINDA
B - Ek İdari Dokümanlar a) Başvuru Sahibi Kuruluşun Yasal Statüsünü gösteren belgeler: : (Fotokopisi veya elektronik
olarak taranmış kopyası sunulabilir)
Yurt İçi Başvurularda; kuruluşun adı ve adresi ile kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişi(leri) ile ilgili son durumu gösteren belirten Ticaret Sicil Gazetesi. veya diğer yasal belgeler (şahısfirmaları için oda kayıt belgesi veya başvuranın ülkesindeki yasal şartlara gore mahkeme kararının kopyası)
b) Başvuru Sahibi Kuruluş Yetkilisinin İmza Sirküleri: (Fotokopisi veya elektronik olarak taranmış kopyası sunulabilir.)
Yurt içi başvurularda noter tasdikli olmalıdır.
c) Marka Tescil Belgesi: (Fotokopisi veya elektronik olarak taranmış kopyası sunulabilir.)Bu belge Türk Patent Enstitüsü tarafından veya Türk Patent Enstitüsü „nün tanıdığı patent kuruluşları tarafından tescil edilmiş olmalıdır.
Ürün markası henüz tescil edilmemiş ise; markanın koruma başvurusunun yapıldığını gösteren bir belge de geçici olarak kabul
edilebilir. (Geçici kabul süresi en fazla 12 aydır.)Marka tescil belgeleri, yurt içi başvurularda noter tarafından, yurt dışı başvurularda noter tasdikli veya ilgili ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya Konsolosluğunca onaylanmış olarak
sunulmalıdır. Marka Tescil Belgesi ibraz edilemezse; başvuru sahibinden markanın ve her türlü hukuki
sorumluluğun kendisine ait olacağını belirtir yazı ve onaylı beyanname istenir.Marka Tescil Belgesi, belge talebinde bulunan
kuruluşa ait değil ise, marka tescili ile birlikte, bu markanın başvuru sahibi kuruluş tarafından kullanılabileceğine dair marka sahibinin, yazılı beyanı veya sözleşme metni sunulmalıdır. Notertarafından onaylanmış olmalıdır

d) Başvuru Sahibi Kuruluş ile üretici kuruluş farklı ise aralarında yapılan sözleşmenin bir kopyası. :(Fotokopisi veya elektronik olarak taranmış kopyası sunulabilir.)
Yurtiçi başvurularda ; başvuran kuruluş ve üretici kuruluş arasındaki anlaşmayı gösteren noter tasdikli sözleşme olmalıdır.
Yurt dışı başvurularda; ilgili ülkenin hukuki fason sözleşmesi
e) Avans dekontu: (Fotokopisi veya elektronik olarak taranmış kopyası sunulabilir.)
ÜBM Ücretlendirme Yönergesinde belirtilen avanslar, Başvuru Sahibi Kuruluş tarafından Enstitümüz veznesine veya www.tse.org.tradresinde bulunan TSE Banka Hesap Numaralarına yatırılabilir.
g)Belge ve Marka kullanma ücretleri ÜBM Ücretlendirme Yönergesinde belirtildiği şekilde tahakkuk ettirilir.
Lütfen ödemelerinizi fatura üzerinde belirtilen miktarı net olarak www.tse.org.tr adresinde bulunan hesap numaralarından birine yatırarak yapınız.
Gerçek üreticinin Türkiye ve KKTC dışında olması halinde, marka kullanma ücretinin tahsili her yıl peşin olarak yapılır.

TSE BELGESİ VE MARKASI BELGELENDİRME PROSEDÜRÜNE AİT ÖZET BİLGİ
Başvuru formu TSE tarafından değerlendirilir. Uygun görülürse başvuru kabul edilir.
TSE tarafından bir inceleme heyeti görevlendirilir.
TSE, başvuru sahibi kuruluş ile koordineli olarak inceleme tarihini, seyahat planını ve gerekliyse kalınacak oteli tespit eder.
İnceleme heyeti tarafından üretim yerinde tesis, üretim cihazları ve ekipmanları, personel ve kalite sistemi incelenerek üretim yeri incelemesi gerçekleştirilir.
İnceleme sonucu olumluysa, inceleme uzmanları tarafından numune alınır.Bu numuneler yeterliliği olan laboratuvarlarda ilgili
standarda göre muayene ve deney işlemlerine tabii tutulur.
Eğer ürünle ilgili olarak bir CB Deney Belgesi ve deney raporu veya CCA NTR Belgesi ve deney raporu mevcutsa ürünle ilgili yapılmış olan deneyler tekrar yapılmayabilir ancak karşılaştırma muayenesi yapılır.
İnceleme ve deney raporları ilgili belgelendirme birimi tarafından değerlendirilir ve Belgelendirme Komisyonuna sunulur ve Belgelendirme Komisyonunda görüşülüp karara bağlanır.
Marka kullanma hakkı verilmesine veya TSE‟ ye ait bir Marka veya “ TSE ” ibareli işaretleme kullanılmasına karar alınmışsa, kuruluş ile TSE arasında Lisans Sözleşmesi imzalanır, Uygunluk Belgeleri düzenlenir
GIDA ÜRÜNLERİ İÇİN TEMİN EDİLECEK EK TEKNİK DOKÜMAN
Gıda Üretim SertifikasıNot: Bu Belge T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış olmalıdır.
Su için; İçme Suyu İşletme Ruhsatı Not: Bu Belge T.C. Sağlık Bakanlığından alınmış olmalıdır.